Tijdelijke verruiming lage-inkomensvoordeel (LIV) in 2022 en 2023

 

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers, die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Het LIV wordt over 2022 (met terugwerkende kracht) en 2023 verhoogd. De premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) voor kleine werkgevers wordt minder verlaagd.

Werkgevers worden hiermee gedeeltelijk tegemoet gekomen voor de hogere kosten als gevolg van de bijzondere verhoging van het minimumloon, ook omdat deze verhoging sneller wordt doorgevoerd dan bij het coalitieakkoord werd voorgenomen.

Nota van wijziging

Een nota van wijziging op het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget verruimt tijdelijk het lage-inkomensvoordeel (LIV) als uitkomst van de gesprekken met sociale partners over de invulling van het pakket aan maatregelen voor het mkb, dat het kabinet in de Miljoenennota 2023 aankondigde.

Recht op LIV

Een werkgever heeft recht op het LIV voor werknemers met minimaal 1.248 verloonde uren bij die werkgever en met een gemiddeld uurloon tussen de in de wet genoemde absolute uurloongrenzen. Deze uurloongrenzen zijn gelijk aan respectievelijk 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML).

Deze relatieve uurloongrenzen zijn in de wet omgerekend naar een absolute onder- en bovengrens van het uurloon.

De hoogte van het LIV bedraagt € 0,49 per verloond uur van de werknemers die voldoen aan de voorwaarden met een maximum van € 960 per werknemer per kalenderjaar. Het LIV wordt
automatisch uitbetaald in het jaar volgend op het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft.

1) Incidentele verhoging

Het LIV wordt met de nota van wijziging op twee onderdelen gewijzigd. Het eerste onderdeel betreft een incidentele verhoging van de hoogte van de LIV-tegemoetkoming over 2022 en 2023 in verband met de bijzondere verhoging van het WML per 1 januari 2023.

Deze incidentele verhoging wordt uitbetaald in 2023 en 2024. Dit biedt steun aan werkgevers die werknemers met een inkomen tussen 100% en 125% WML in dienst hebben. Uitbetaling van het LIV in 2023 vergt aanpassing van het LIV over 2022 en daarmee een wetswijziging, die met terugwerkende kracht moet worden ingevoerd. Deze nota van wijziging voorziet hierin.

2) Absolute bovengrens uurloon verlagen voor 2024

In het tweede onderdeel wordt een grondslag gecreëerd om bij ministeriële regeling de absolute bovengrens van het uurloon uit artikel 3.1 van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) voor het kalenderjaar 2024 te verlagen. Hiermee wordt de buitengewone verhoging van het wettelijk minimumloon per 2024 binnen de Wtl budgetneutraal opgevangen.

Wijziging bovengrens uurloon LIV

De nota van wijziging stelt voor om een grondslag te creëren om bij ministeriële regeling de absolute bovengrens te wijzigen. Het zal daarbij gaan om een verlaging. Hierdoor voldoen per 2024 weer ongeveer evenveel werknemers aan de voorwaarden van het LIV als in 2022 het geval was. De relatieve hoogte van de bovengrens van het uurloon komt dan uit op 116%.

De absolute bedragen van zowel de onder- als bovengrens van het uurloon kunnen pas worden bepaald, wanneer de verhoging van het WML per 1 januari 2024 bekend is. Daarom wordt voorgesteld om te regelen dat per ministeriële regeling de absolute bovengrens van het uurloon wordt verlaagd per 1 januari 2024.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op voor aanvullende informatie.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Deel op sociale media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

ZOEKEN

LAATSTE NIEUWS

Nieuws categorieën