Table of Contents

Privacy Statement voor BLAC accountants en adviseurs

Privacy Statement BLAC  accountants en adviseurs per 25 mei 2018

Inleiding

BLAC accountants en adviseurs neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@blacadviseurs.nl.

Wie is BLAC accountants en adviseurs?

BLAC accountants en adviseurs is een accountants-belastingadvieskantoor, kantoorhoudende aan de Verlengde Lageweg 3 te Hoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70250162.
BLAC accountants en adviseurs is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt BLAC accountants en adviseurs jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor BLAC accountants en adviseurs  persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens BLAC accountants en adviseurs voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door BLAC accountants en adviseurs worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Website
Doeleinde:                      Contactformulier, offerteaanvraag
Gegevens:                       Naam, emailadres en telefoonnummer en bedrijfsparameters
Grondslag:                      Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:       Commercieel belang
Bewaartermijn:             Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Opdracht
Doeleinde:                     Opdracht tot financiële dienstverlening
Gegevens:                      Naam, titulatuur en geslacht, (woon)adres, emailadres, telefoonnummer geboortedatum                                                  (gezin), BSN-nummer en inkomensgegevens over de financiële of economische status van de                                            klant.
Grondslag:                     Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:      Commercieel belang
Bewaartermijn:            Wettelijke (fiscale) bewaarplicht

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

BLAC accountants en adviseurs heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij BLAC accountants en adviseurs over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij BLAC accountants en adviseurs. Je kunt verzoeken dat BLAC accountants en adviseurs je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om BLAC accountants en adviseurs te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van BLAC accountants en adviseurs of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van BLAC accountants en adviseurs te verkrijgen. BLAC accountants en adviseurs zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat BLAC accountants en adviseurs je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door BLAC accountants en adviseurs
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@blacadviseurs.nl. BLAC accountants en adviseurs zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat BLAC accountants en adviseurs een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien BLAC accountants en adviseurs je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat BLAC accountants en adviseurs verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop BLAC accountants en adviseurs je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@blacadviseurs.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop BLAC accountants en adviseurs jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@blacadviseurs.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.