Table of Contents

Algemene Voorwaarden voor BLAC accountants en adviseurs

Algemene Voorwaarden per 1 januari 2018

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend BLAC accountants en adviseurs, hierna te noemen opdrachtnemer, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70250162.

Artikel 1. DEFINITIES

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Beroepsregelgeving: de beroeps- en gedragsregels waaraan alle accountants vanwege de inschrijving in het accountantsregister van de NBA zijn onderworpen;
 2. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden;
 3. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
 4. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
 6. Opdrachtnemer: het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
 7. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen;
 8. Controle Opdracht: een Opdracht tot controle zoals gedefinieerd in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden;
 9. Overige Opdracht: een Opdracht die niet valt onder de definitie van Controle Opdracht.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) Overeenkomst of (een nadere) opdrachtbevestiging.
 3. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden afwijkt van een voorwaarde in de opdrachtbevestiging dan geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening aan Opdrachtgever door of vanwege Opdrachtnemer zijn betrokken.

Artikel 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
 4. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.
 5. In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door Opdrachtnemer aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 7. Op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 4. UITVOERING OPDRACHT

 1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde.

Artikel. 5. (BEROEPS)REGELGEVING

 1. Opdrachtgever verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtnemer treft passende maatregelen om de van Opdrachtgever afkomstige persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Opdrachtnemer zal Medewerkers en in te schakelen derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 3. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer in sommige gevallen op basis van (inter)nationale wet- of (Beroeps)regelgeving verplicht wordt tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever. Voor zover nodig, geeft Opdrachtgever hierbij haar toestemming en medewerking aan dergelijke openbaarmaking, waaronder (maar niet uitsluitend) in de gevallen dat Opdrachtnemer:
  • in wet- en (Beroeps)regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten;
  • in bepaalde situaties een fraudemelding moet doen;
  • verplicht is om een onderzoek te doen naar de (identiteit van) Opdrachtgever dan wel diens cliënt.
 4. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (Beroeps)regelgeving.
 5. Partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen

Artikel 6. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval Opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. OVERMACHT

 1. Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 8. HONORARIUM EN KOSTEN

 1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.
 4. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen wijzigen, heeft Opdrachtnemer het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de omzetbelasting apart in rekening gebracht over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.

Artikel 9. BETALING

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
 2. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.
 5. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, of als Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen dan is Opdrachtnemer gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Als Opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. Reclame

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
 2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
 3. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht van de Opdrachtgever te onderzoeken.
 4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame

Artikel 11. TERMIJNEN

 1. Als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (schriftelijk) overeengekomen is.

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd. Hieronder  wordt mede begrepen de situatie dat de Opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze aansprakelijkheid is:
  • bij Controle Opdrachten beperkt tot maximaal drie (3) maal het honorarium over de – tot het moment van de toerekenbare tekortkoming(en) – verrichte Werkzaamheden in het kader van de desbetreffende Controle Opdracht. Indien de uitvoering van de Controle Opdracht een periode bestrijkt die langer is dan 12 maanden, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie (3) maal het honorarium over de in het kader van de desbetreffende Opdracht in de laatste 12 maanden verrichte Werkzaamheden;
  • bij alle Overige Opdrachten beperkt tot maximaal één (1) maal het honorarium over de – tot het moment van de toerekenbare tekortkoming(en) – verrichte Werkzaamheden in het kader van de desbetreffende Overige Opdracht. Indien uitvoering van de Overige Opdracht een periode bestrijkt die langer is dan zes (6) maanden, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één (1) maal het honorarium over de in het kader van de Overige  Opdracht in de laatste de zes (6) maanden verrichte Werkzaamheden.
 4. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
 6. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 9. Het bepaalde in de leden 1 t/m 8 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.

Artikel 13. OPZEGGING

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Als de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. Als Opdrachtgever overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt, en op vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – de eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming).
 3. Als Opdrachtnemer overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 14. OPSCHORTINGSRECHT

 1. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing op Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 15. VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

Artikel 16. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE  EN ELEKTRONISCH DEPONEREN VAN JAARSTUKKEN

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.
 3. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.
 4. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
 5. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
 6. Het bepaalde in artikel 11 is van dienovereenkomstige toepassing.

Artikel 17. SERVICEVOORWAARDEN ONLINE DIENSTVERLENING

 1. Begrippen: In dit artikel is een aantal begrippen gedefinieerd welke op in deze onderhavige artikel 17 worden aangeduid.
  • Aanmelding: datum vanaf wanneer de Functionaliteit toegankelijk dient te zijn voor Cliënt (rekening houdend met verwerkingstijd aansluiting);
  • Ingangsdatum: datum vanaf wanneer het Abonnement haar eerste looptijd volgens vaste termijnen zal ingaan;
  • Online diensten: een systeem dat digitaal via Internet ter beschikking wordt gesteld;
  • Abonnement: de overeenkomst die Dienstverlener met Cliënt heeft gesloten waaraan het Ter beschikking stellen van Functionaliteit van de Online diensten uit hoofde van onderhavige servicevoorwaarden ondersteunend is;
  • Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon welke afnemende partij is in het Abonnement;
  • Dienstverlener: BLAC accountants en adviseurs welke de Functionaliteit aan Cliënt krachtens onderhavige servicevoorwaarden ter beschikking stelt;
  • Begeleider: de natuurlijke of rechtspersoon welke administratieve dienstverlening en ondersteuning levert aan de Cliënt zoals financiële administratie, salarisadministratie, archivering, fiscale advisering of andersoortige diensten zoals bijvoorbeeld ook gebruikelijk is bij accountants, administratiekantoren of overige financiële dienstverleners;
  • Functionaliteit: de door Dienstverlener ten behoeve van Cliënt ter beschikking te stellen onderdelen van de Online diensten;
  • Functionele specificaties: de schriftelijke specificaties, opgenomen in een document waarin de functies en gegevens zijn beschreven die in de Functionaliteit dienen te zijn opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar de gebruikershandleiding van de online software;
  • Gebruiker: medewerker van Cliënt of anderszins aan Cliënt toe te rekenen natuurlijke persoon welke de Online diensten gebruikt;
  • Ter beschikking stellen: Het door Dienstverlener ten behoeve van Cliënt toegankelijk maken van Functionaliteit van de Online diensten alsmede de ondersteuning van het gebruik van voornoemde Functionaliteit;
  • Toegangscode: Combinatie gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Gebruiker toegang tot de Online diensten krijgt.
 2. Relatie met het abonnement:

Onderhavige servicevoorwaarden regelt de rechten en plichten van partijen met betrekking tot het gebruik van Functionaliteit ter ondersteuning van hun uit het Abonnement voortvloeiende samenwerking.

 1. Toegangscode
  • Om toegang te verkrijgen dient Cliënt per Gebruiker te beschikken over een Toegangscode (de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord). De toegang tot de Online diensten wordt verkregen deze Toegangscode te gebruiken in overeenstemming met de daarvoor geldende instructies;
  • Cliënt dient Gebruikers te informeren over de voorwaarden die aan het Abonnement zijn verbonden en verklaart zich door het aanvragen van toegang voor een extra Gebruiker akkoord met deze bepaling. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor en Cliënt zal aansprakelijk zijn voor ongewenste gedragingen van Gebruikers zoals omschreven in deze Servicevoorwaarden.;
  • Cliënt draagt vanaf het moment van uitreiking van de Toegangscode door of namens Dienstverlener het risico van het geheel of gedeeltelijk tenietgaan daarvan;
  • Tussen partijen geldt dat informatieverkeer welke geauthentiseerd is middels een Toegangscode een gelijke bewijskracht heeft als een schriftelijke akte. Zonder aanvullende overeenkomsten kunnen zowel de Dienstverlener als de Begeleider rechten ontlenen aan deze bepaling;
  • Cliënt zal de Toegangscodes welke hem ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan zijn medewerkers slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de werkzaamheden;
  • In geval van verlies en/of diefstal van de Toegangscode dient Cliënt daarvan met bekwame spoed melding te doen bij Dienstverlener. Na melding zal Dienstverlener de Toegangscode met bekwame spoed (doen) blokkeren, zodat middels die Toegangscode geen toegang meer kan worden verkregen tot de Online diensten. Door geheimhouding van de Toegangscode dient Cliënt ervoor zorg te dragen dat derden niet onbevoegd toegang verkrijgen tot de Online diensten. Dienstverlener noch door haar ingeschakelde derden zijn derhalve aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit ongeautoriseerde toegang tot de Online diensten door derden;
  • Gedurende deze blokkering van de Toegangscode geldt dat er geen sprake is van opschorting van het abonnement;
  • Dienstverlener noch door haar ingeschakelde derden zijn derhalve aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit ongeautoriseerde toegang tot de Online diensten door derden.
 2. Verplichtingen Gebruikers
  • Gebruikers dienen zelf te zorgen voor stabiele en toereikende computerapparatuur, randapparatuur en Internet- en telefonieverbindingen. Deze prijscomponenten worden in prijsopgaven van de Dienstverlener buiten beschouwing gelaten.
  • Gebruikers zijn niet toegestaan kopieën van de Online diensten te maken in welke vorm en voor welke doeleinden dan ook.
  • Gebruikers zullen geen ongeautoriseerd, onwettig of onoorbaar gebruik maken van de Online diensten.
  • Gebruikers dienen professioneel te handelen en in dat kader:
   • zich te onthouden van de verspreiding van informatie door middel van de Online diensten welke in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Dienstverlener kan informatie die naar haar oordeel in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden (laten) verwijderen of de toegang daartoe (laten) blokkeren, zonder dat Dienstverlener of een daartoe door haar ingeschakelde derde daarvoor aansprakelijk is;
   • geen gegevens op de Online diensten of de servers waarop de Online diensten geïnstalleerd is te plaatsen welke in strijd zijn met de rechten, inclusief de intellectuele eigendomsrechten van Dienstverlener, diens licentiegevers of andere derden, inclusief, maar niet gelimiteerd tot: copyrights, databanken, ontwerpen, patenten en handelsmerken;
   • geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van Dienstverlener, diens licentiegevers of andere derden;
   • geen virussen te verspreiden;
   • derden niet toe te staan gebruik te maken van de Online diensten;
   • het gebruiksrecht op de Online diensten niet aan derden ter beschikking te stellen door middel van verkoop, verhuur, timesharing of anderszins;
   • toereikende maatregelen te nemen om Toegangscodes en vergelijkbare informatie vertrouwelijk te behandelen en onder zich te houden;
   • maatregelen te nemen om te voorkomen:
    • dat ongeautoriseerde personen toegang (kunnen) hebben tot de Online diensten en gegevens, en
    • dat Gebruikers ongewenste gedragingen (kunnen) vertonen of ongeautoriseerd, onwettig of onoorbaar gebruik (kunnen) maken van de Online diensten;
   • informatie met betrekking tot de Toegangscodes welke hem ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen.
 1. Intellectuele eigendomsrechten
  • Dienstverlener garandeert dat hij gerechtigd is gebruiksrechten op de Functionaliteit aan Cliënten te vertrekken conform de rechten en plichten zoals vastgelegd in onderhavige servicevoorwaarden.
  • Cliënt verkrijgt in geen geval kopieën van programmatuur en dergelijke, noch is Cliënt gerechtigd kopieën van de Online diensten te maken voor welke doeleinden dan ook.
  • De data c.q. gegevens die door of vanwege Cliënt aan Dienstverlener of derden zijn verstrekt ten behoeve van de Online diensten blijven het exclusieve eigendom van Cliënt. Bij beëindiging van onderhavige servicevoorwaarden zal Dienstverlener de data c.q. gegevens retourneren aan Cliënt voor zover dit niet conflicteert met belangen van de Begeleider.
  • Dienstverlener zal naar beste vermogen trachten om termijnen om data te verstrekken na te komen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele overschrijdingen daarvan.
 2. Inspanningsverplichting
  • Dienstverlener heeft de inspanningsverplichting gedurende de looptijd van onderhavige servicevoorwaarden dat:
   • de Functionaliteit functioneert in overeenstemming met de Functionele specificaties;
   • de Online diensten voldoet aan de gangbare technische normen.
  • Dienstverlener zal naar beste vermogen zorgdragen dat de Online diensten een zo hoog mogelijke beschikbaarheid kent.
  • Dienstverlener is voor de beschikbaarheid van de Online diensten afhankelijk van externe factoren, waaronder de beschikbaarheid van de internet verbinding van Dienstverlener via de internet provider van Dienstverlener. Het niet beschikbaar zijn van deze internet verbinding als gevolg van externe omstandigheden valt onder overmacht. Tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichting(en) in de situatie van overmacht zijn niet toerekenbaar aan Dienstverlener; Client vrijwaart Dienstverlener voor alle aanspraken dienaangaande.
  • Partijen zullen voor alle onderdelen van de Online diensten en bijbehorende infrastructuur, ongeacht de locatie waar een onderdeel zich bevindt en de eigendom daarvan, voor eigen rekening de zorg van een goed bewaarder in acht nemen.
 3. Persoonsgegevens
  • In de relatie tussen Dienstverlener en Cliënt zal Cliënt als “de verantwoordelijke” in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden beschouwd.
  • Cliënt garandeert dat hij in overeenstemming met de uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer voortvloeiende verplichtingen van “de verantwoordelijke” zal handelen en alle verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende wetgeving zal naleven c.q. nakomen. Een verplichting kan zijn om de verwerking van persoonsgegevens aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
  • In de relatie tussen Dienstverlener en Cliënt zal Dienstverlener als “de bewerker” in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden beschouwd.
  • Dienstverlener garandeert dat hij in overeenstemming met de uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van de persoonlijke levenssfeer voortvloeiende verplichtingen van “de bewerker” zal handelen en alle verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende wetgeving zal naleven c.q. nakomen. Een verplichting kan zijn om de verwerking van persoonsgegevens aan te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
  • Cliënt garandeert de rechtmatigheid van het gebruik van persoonsgegevens, verwerking, archivering, het doel van het gebruik en de uitwisseling van persoonsgegevens en enig ander gebruik zoals voortvloeit uit het gebruik van de Online diensten.
  • Cliënt zal Dienstverlener en in het kader van de uitvoering van onderhavige servicevoorwaarden door Dienstverlener ingeschakelde partijen vrijwaren tegen elke aanspraak van derden, waaronder mede begrepen het College Bescherming Persoonsgegevens of individuen met betrekking tot het niet nakomen van de verplichtingen van Cliënt zoals gesteld in onderhavige servicevoorwaarden.
 4. Geheimhouding
  • Gedurende de looptijd van en na beëindiging van onderhavig Abonnement zullen partijen alle vertrouwelijke informatie welke hen betreffende de andere partij en/of de Online diensten uit hoofde van dit Abonnement bekend wordt, onder zich houden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zullen partijen er niet toe overgaan vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar te maken, te publiceren of anderszins te verspreiden dan wel openbaarmaking, publicatie of op andere wijze verspreiding toestaan. Partijen zullen hun medewerkers verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven. Tot vertrouwelijke informatie wordt tevens gerekend informatie over de ene partij waarvan de andere partij kan weten dat zij als vertrouwelijk beschouwd dient te worden.
 5. Ingangsdatum, looptijd, beëindiging en opschorting
  • Onderhavige servicevoorwaarden treden in werking als Dienstverlener de opdracht heeft aanvaard. Indien het Abonnement eindigt, eindigen onderhavige servicevoorwaarden van rechtswege.
  • De minimale looptijd van een abonnementstermijn is afhankelijk van de algemene voorwaarden van de onderhevige software leverancier. Indien er vanuit de desbetreffende software leverancier geen aanvullende voorwaarden worden gesteld bedraagt de minimale looptijd drie (3) maanden na de Ingangsdatum. Cliënt is bevoegd het Abonnement te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand door het doen van een schriftelijke mededeling van een dergelijke strekking aan Dienstverlener. Bij opzegging zal geen restitutie worden verleend van reeds in rekening gebrachte termijnen. De opzegging wordt van kracht per eerste datum van de eerstvolgende abonnementstermijn.
  • De Ingangsdatum van het abonnement ligt altijd op de eerste datum van een maand. Bij eerste facturering wordt het abonnement met terugwerkende kracht in hele afgeronde maanden in rekening gebracht vanaf de datum van Aanmelding. Deze aanloopperiode naar de Ingangsdatum van het Abonnement wordt onlosmakelijk beschouwd als onderdeel van de eerste abonnementstermijn.
  • Voorts is ieder der partijen gerechtigd het Abonnement te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven of via gerechtelijke procedure indien de andere partij in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige servicevoorwaarden tekortschiet en daarin ook na ingebrekestelling, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, volhardt.
  • Tevens is ieder der partijen gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist buiten rechte het Abonnement door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling wordt verleend; het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of dat hij in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de wederpartij dan wel op de Online diensten of onderdelen daarvan beslag wordt gelegd, dan wel de wederpartij niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit onderhavige servicevoorwaarden na te kunnen komen.
  • Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van het Abonnement voort te duren, blijven na beëindiging van onderhavige servicevoorwaarden bestaan. De beëindiging van het Abonnement ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid en vrijwaring en intellectuele eigendom.
  • Dienstverlener is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen onmiddellijk op te schorten, het Abonnement te ontbinden, of andere maatregelen te nemen zoals Dienstverlener nodig en proportioneel acht (zoals maar niet uitsluitend: tijdelijk of blijvend blokkeren van de toegang tot de Online diensten, verwijderen van data van Gebruiker), indien Cliënt niet handelt in overeenstemming met één of meerdere bepalingen van onderhavige servicevoorwaarden en indien Cliënt niet tijdig, dat wil zeggen niet binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur, de in rekening gebrachte kosten voor het Abonnement volledig betaalt. Cliënt zal bij opschorting door Dienstverlener nimmer gerechtigd zijn tot enige vergoeding van daardoor ontstane schade.
 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  • De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade.
  • De aansprakelijkheid voor een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Dienstverlener uit hoofde van onderhavige servicevoorwaarden is beperkt tot vermogensschade tot maximaal het bedrag van de voor de in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende incident voor de Functionaliteit door Cliënt aan Dienstverlener betaalde bedragen.
  • De aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder gederfde winst en geleden verlies en de schade veroorzaakt door het handelen of nalaten van leveranciers van telecommunicatievoorzieningen, alsmede voor opzettelijke inbreuken van derden in de ingerichte beveiligingssystemen is uitgesloten.
  • De aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder gederfde winst en geleden verlies en de schade veroorzaakt door het handelen of nalaten van Gebruiker is uitgesloten. Hieronder wordt mede begrepen de schade als gevolg van misbruik (zoals ongewenst gedrag en ongeautoriseerd, onwettig of onoorbaar gebruik) door (voormalige) Gebruikers en (voormalige) medewerkers.
  • Indien voor een Gebruiker de toegang moet worden geblokkeerd, als de toegang tot de Online diensten moet worden aangepast of als een medewerkerswissel dient plaats te vinden, dient Cliënt dit tijdig aan Dienstverlener door te geven. Cliënt dient een wijziging door te geven per e-mail aan Dienstverlener. Dienstverlener zal de melding zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is afwikkelen. Wijzigingen kunnen alleen tijdens reguliere werkdagen en kantoortijden (maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.15 uur, behoudens op feestdagen) verwerkt worden. Dienstverlener streeft er naar om wijzigingen uiterlijk aan het eind van de eerstvolgende werkdag na ontvangst te verwerken, doch kan dat niet garanderen.
  • De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen:
   • ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
   • indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dienstverlener en/of diens personeel;
   • in geval van schending van intellectuele (eigendoms)rechten.
  • De aansprakelijkheid van een partij wegens tekortkoming in de nakoming van onderhavige servicevoorwaarden ontstaat pas nadat de nalatige partij door de andere partij in gebreke is gesteld. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.
  • Cliënt zal Dienstverlener en in het kader van de uitvoering van onderhavige servicevoorwaarden door Dienstverlener ingeschakelde partijen vrijwaren voor alle aanspraken van derden daaronder begrepen doch niet beperkt tot aanspraken als gevolg van onrechtmatige daad en aanspraken als gevolg van het feit dat Cliënt zich niet houdt aan de bepalingen van onderhavige servicevoorwaarden.

Artikel 18. OVERIGE BEPALINGEN

 1. Als Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht, garandeert Opdrachtgever een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
 2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als Engelse taal opgesteld. Ingeval van verschil of tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, is de Nederlandse tekst bindend.
 4. Bepalingen in de Opdracht die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop of beëindiging van de Opdracht van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht, waaronder mede begrepen de artikelen 6, 8, 9, 12, 18 lid 2 en 19.

Artikel 19. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of een klacht in te dienen bij de Opdrachtnemer zelf, de Accountantskamer (tuchtrecht) of de Klachtencommissie (klachtrecht).

Artikel 20. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

 1. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 2. Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.